Při realizaci obchodně-technického zázemí firmy T.S. Bohemia a.s. v Olomouci vznikla potřeba vybudovat muzeum pro soukromou sbírku historických automobilů. Budova měla vzniknout jako samostatný objekt celé stavební akce. Realizace budovy trvala šest měsíců a majitel uvažuje zpřístupnit muzeum široké veřejnosti.

 

Požadavkem byla výstavní plocha v přízemí a v patře s důrazem na jednoduché a čisté tvary stavební konstrukce, které by zvýrazňovaly eleganci historických exponátů. Dalším požadavkem byl také nenáročný provoz budovy a její snadná údržba.

Dispoziční a konstrukční řešení

Halová stavba jednoduchého obdélníkového půdorysu 28×36 m je pojata netradičně. Nosné rámy jsou navrženy na delší rozměr půdorysu (36m) v travé třech polí o šířkách 9/10/9 m. V krajních 9metrových polích je umístěn patrový mezanin. Mezanin je přístupný dvojicí schodišť z vnitřního atria. Tento architektonický a přitom účelný prvek umožňuje vnímat prostornost a vzdušnost interiéru objektu. Nosné rámy jsou navrženy s vetknutím krajních sloupů a s kloubovým uložením trojice vnitřních sloupů každého rámu. Vzniká tak čtyřlodní halová budova s pouhými třemi poli. Reprezentativní prostor v jednoduché technologii halových staveb splňuje požadavek na subtilnost a lehkost konstrukce díky použití oceli s mezí kluzu 355 MPa. Celý prostor je shora prosvětlen dvojicí obloukových světlíků nad atriem.

Systém IDONEK

Technicky zajímavým problémem bylo přestropení mezaninů na světlost 9 m bez vnitřní podpory tak, aby se splnily další nároky: malá statická tloušťka stropní konstrukce, hladké podhledy bez viditelných průvlaků a přenesení značného užitného zatížení (3,5 kN/m2). Těmto požadavkům vyhovoval stropní systém Astron Inodek. Podstata řešení spočívá v použití přepjatých stropních panelů Spiroll. Ty jsou kladené na spodní pásnice ocelových nesymetrických I-nosníků, „utopených“ mezi předpjaté stropní panely o tloušťce 265 mm. Celková tloušťka konstrukce včetně 6-ti centimetrové vrstvy potěru je 32 cm. Důraz na kvalitu výroby panelů a přesnost jejich kladení s minimalizací výškových skoků mezi nimi umožnil vytvořit pouhým nátěrem spodní plochy panelů pohledovou plochu bez dalších úprav. Tento stropní systém skýtá rovněž další výhody. Kromě malé tloušťky stropní konstrukce a hladkého podhledu se minimalizovaly náklady na požární ochranu ocelových nosníků. Není třeba používat dodatečných podhledů jak z hlediska protipožárního (samotné předpjaté panely mají certifikovanou požární odolnost R90), tak i podhledového /požadavek na rovnou stropní plochu).

Závěr

Tato budova muzea je důkazem toho, že v dnešní době může nalézt také tento typologický druh stavby důstojný kabát v halovém konstrukčním systému, který jsme si zvykli považovat spíše za konstrukční systém výrobních hal a skladů. A může posloužit jako dobrá inspirace pro další investory.

Text: Ing. Petr Lindovský, Ph.D.

 

Popisku u fotografií:

  1. Pohled do haly v přízemí před dokončením
  2. Pohled do haly v přízemí po dokončení
  3. Mezanin haly před dokončením
  4. Mezanin haly po dokončení
  5. Uložení stropních panelů Spiroll na nesymetrické I-nosníky
  6. Schéma stropního systému Astron Inodek
  7. Hladký podhled stropních panelů Spiroll s nátěrem
  8. Schematický půdorys haly
  9. Schematický řez halou

Autor pracuje ve firmě Lindab-Astron, s.r.o. v Přerově

REALIZACE STAVEB, Č.3/2009, STR. 36